UAB „Tendence Lingerie“ saugumo politika

Privatumo politikos tikslas

Privatumo politikos tikslas yra pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, apimtį, apsaugą ir tvarkymo laiką.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar atpažįstamą fizinį asmenį ar UAB „Tendence Lingerie“ klientą, pvz., vardas, asmens kodas, gyvenamasis ar pristatymo adresas, asmens telefono numeris, asmeninis el. paštas, profesija, gautos paslaugos, atsiskaitymo informacija, informacija telefonu, elektroniniai ryšiai ir kita informacija, susijusi su mažmeninės parduotuvės UAB „Tendence Lingerie“ klientu.

Taikymo sritis

Privatumo politika taikoma siekiant užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą asmenų ar duomenų subjektų (toliau - klientų) atžvilgiu:

1. Potencialūs, buvę ir esami UAB „Tendence Lingerie“ klientai ir pirkėjai.

2. Internetinės parduotuvės UAB „Tendence Lingerie“ lankytojai.

3. UAB „Tendence Lingerie“ parduotuvių, biurų ir kitų patalpų lankytojai, įskaitant patalpas, kurioms taikoma vaizdo stebėjimo sistema.

Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į laikmeną ir formą, kuria Klientas pateikia asmens duomenis (popierine ar elektronine forma) ir kokia sistema ar popieriniu formatu jie yra tvarkomi.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Tendence Lingerie“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

Prekių pardavimas ir verslo parama:

- Kliento identifikavimas ir aptarnavimas;

- važtaraštis ir sąskaitos faktūros;

- prekių pristatymas (siunta);

- prekių grąžinimas ar keitimas;

- pirkinio grąžinimas;

- garantinių įsipareigojimų vykdymas;

- prekių tobulinimas, naujų prekių kūrimas;

- komerciniais tikslais - prekių reklama ir platinimas;

- klientų skundų peržiūra ir tvarkymas;

- išlaikyti ir didinti klientų lojalumą arba skirti lojalumo premijas;

- atlikti skaičiavimus ir sudaryti ataskaitas;

- svetainių ir mobiliųjų programų priežiūra ir tobulinimas;

- verslo analizė ir planavimas;

- statistikos rengimas gerinant svetainių ir paslaugų kokybę;

- individualaus turinio kūrimas reklamuojant.

Informacijos teikimas valstybės ar savivaldos institucijoms įstatymuose nurodytais atvejais ir apimtimi.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „Tendence Lingerie“ atliekamas kliento asmens duomenų tvarkymas turi tokį teisinį pagrindą:

Kliento paraiška ar užsakymas, įvykdyti Kliento užsakymą (pirkimą), pristatyti Klientui prekes, grąžinti prekes ar pinigus, pakeisti prekes, peržiūrėti Kliento skundą, įvykdyti garantinius įsipareigojimus ir kita;

Kliento sutikimas;

Atsižvelgiant į teisėtus UAB „Tendence Lingerie“ interesus, kylančius iš įstatymų nuostatų ar esamų įsipareigojimų tarp UAB „Tendence Lingerie“ ir Kliento, vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Teisėti UAB „Tendence Lingerie“ interesai yra šie:

1. Komercinė veikla;

2. prekių pardavimas;

3. užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

4. Kliento išlaikymo veiklos vykdymas;

5. Klientų duomenų bazės segmentavimas, siekiant efektyvesnio prekių pardavimo;

6. produktų asortimento kūrimas;

7. reklamuoti savo produktus siunčiant komercinius pranešimus;

8. siųsti kitas ataskaitas apie užsakymo ar įsipareigojimų vykdymo eigą ir esmines vykdymo sąlygas;

9. Klientų prekių apklausų atlikimas;

10. užtikrinti ir skatinti prekių pardavimo ir pristatymo efektyvumą.

Asmens duomenų tvarkymas

UAB „Tendence Lingerie“ asmens duomenis tvarko atsižvelgdama į duomenų tvarkymo tikslus ir teisinį pagrindą.

Kliento atsisakymas pateikti UAB „Tendence Lingerie“ asmens duomenis, būtinus tam tikrai veiklai atlikti, Klientui sukuria kliūtis gauti informaciją iš UAB „Tendence Lingerie“.

Atlikti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, pirkti prekes internetinėje parduotuvėje UAB „Tendence Lingerie“. Taip pat pristatyti prekes, gauti / grąžinti prekes, gauti / suteikti lojalumo premijas ir kt.

Siekdamas kokybiško ir greito Kliento užsakymų (pirkimų) vykdymo, UAB „Tendence Lingerie“ gali įgalioti trečiąsias šalis ar jos bendradarbiavimo partnerius atlikti tam tikrus prekių pristatymo veiksmus, pavyzdžiui, išsiųsti įsigytas prekes, siųsti sąskaitas ir kt. Jei tretieji asmenys ar verslo partneriai tvarko UAB „Tendence Lingerie“ turimus Kliento asmens duomenis šioms užduotims atlikti, tai atitinkamos trečiosios šalys ar verslo partneriai laikomi duomenų tvarkytojais ir UAB „Tendence Lingerie“ turi teisę perduoti jiems prašomus kliento asmens duomenis tam, kad atlikti užduotis tiek, kiek reikia konkrečiai būtinai veiklai atlikti.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims ir trečiųjų šalių subjektams

UAB „Tendence Lingerie“ neatskleidžia trečiųjų šalių ir neperduoda Kliento asmens duomenų ar kitos informacijos apie Klientą tvarkyti už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, išskyrus:

jei asmens duomenys turi būti siunčiami atitinkamai trečiajai šaliai pagal sudarytą sutartį, kad galėtų atlikti visas funkcijas, reikalingas sutarčiai įvykdyti (kaip prekių pristatymas kurjeriu ar siuntų paštu), arba perduotas įstatymais (pavyzdžiui, atsiskaitymo bankui ar tokiai paslaugai teikti);

pagal aiškų ir savanorišką Kliento sutikimą;

asmenims, nurodytiems teisės aktuose ir jose nurodytais atvejais, tvarka ir apimtimi;

ginti teisėtus UAB „Tendence Lingerie“ interesus, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas valstybės institucijas prieš asmenį, kuris paveikė teisėtus UAB „Tendence Lingerie“ interesus.

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos UAB „Tendence Lingerie“ teisės

UAB „Tendence Lingerie“ saugo ir tvarko Kliento asmens duomenis, jei yra viena iš šių priežasčių:

Kol UAB „Tendence Lingerie“ ir Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus ar pateikti ieškinį teismui) įstatymų norminiuose aktuose nustatyta tvarka;

Kol UAB „Tendence Lingerie“ privalo saugoti duomenis, kaip to reikalauja įstatymų norminiai aktai;

Tol, kol galioja Kliento sutikimas dėl tinkamo asmens duomenų tvarkymo, nebent duomenų tvarkymui yra kitas teisinis pagrindas.

Kai minėtų sąlygų nebėra, Kliento asmens duomenys ištrinami.

Prieiga prie asmens duomenų ir kitos Kliento teisės

Klientas turi teisę:

1. Paprašyti UAB „Tendence Lingerie“ papildyti, taisyti ar ištrinti asmens duomenis arba apriboti su klientu susijusį tvarkymo procesą,

2. Prieštarauti duomenų tvarkymui (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, vykdomą atsižvelgiant į teisėtus UAB „Tendence Lingerie“ interesus).

Klientas gali pateikti prašymą įgyvendinti savo teises:

1. Parašyti asmeniškai UAB „Tendence Lingerie“ mažmeninės prekybos vietoje, pateikus asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą;

2. Elektroniniu paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu.

Privatumo politikos pakeitimai

UAB „Tendence Lingerie“ turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, suteikdama Klientui prieigą prie jos dabartinės versijos.